સમાચાર

<કેનવાસ પહોળાઈ = "172 " ઊંચાઈ = "48 "!

અહીં ક્લિક કરો ભૂતકાળમાં દિવસ માટે રેકોર્ડ ટ્રિગર્સ જુઓ, સપ્તાહ, કે મહિનો – પછી Google Maps પર વધુ વિગતો જોવા માટે એક પ્રદેશ પર ફરીથી ક્લિક કરો!
]]>