Lajm

Video ScienceCentral rreth QCN në YouTube

postuar një paraqitje të shkurtër (dy minuta) video-clip lidhur me Rrjetin Quake-Catcher shfaqur një intervistë me Prof. Jesse Lawrence e Stanford.
]]>