Tin tức

QCN Có máy chủ!

Dennis Michael của Stanford cho mua sắm và thiết lập ba máy chủ cho dự án (web, tải lên, và cơ sở dữ liệu).
]]>