સમાચાર

<કેનવાસ પહોળાઈ = "134 " ઊંચાઈ = "48 "!

Procuring અને પ્રોજેક્ટ માટે ત્રણ સર્વરો સુયોજિત કરવા માટે સ્ટેનફોર્ડ ઓફ ડેનિસ માઈકલ માટે આભાર (વેબ, અપલોડ, અને ડેટાબેઝ).
]]>