செய்தி

திட்டமிடப்பட்ட சேவையகம் குறைபாடு திருமணமானால் 01/27/2010

ஸ்டான்ஃபோர்டு சர்வர் அறையில் பராமரிப்பு பணி காரணமாக, QCN காலை கீழே இருக்கும் (பசிபிக் நேரம்) 27 இன்.

]]>